Verkiezingen schoolraad 2021

Dit schooljaar vinden er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad plaats.
Op deze pagina verzamelen we voor u alle nuttige info.
 
 
Op de bevraging in november vroegen slechts 6% van de ouders een ouderraad. De drempel van 10% werd dus niet gehaald.
Mag ik u er aan herinneren dat u van harte welkom bent op de bijeenkomsten van het oudercomité. Ook via dit orgaan kunt u participeren in de schoolwerking.
 
 
 
In februari vindt de verkiezing van de schoolraad plaats.
 
Alle info over hoe u zich kandidaat kunt stellen vindt u hier. (modelbrief indienen voor 15 januari)
 
Het verkiezingsreglement kunt hier raadplegen.

Voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van het personeel werden 2 kandidaturen ontvangen. Deze zijn van rechtswege verkozen aangezien er maar 2 kandidaturen zijn ingediend.

 

Naam

Functie

Vestiging

Datum kandidatuur

Van der Kelen Sarah

Onderwijzer 3de leerjaar A

IDDERGEM

08/01/2021

Vercruysse An

Kleuteronderwijzer instapklas (blauwe klas)

WELLE

08/01/2021

 

Voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de ouders werden 3 kandidaturen ontvangen.

 

Naam

Ouder van

Klas

Vestiging

Datum kandidatuur

De Backer Wim

Maïte De Backer Jorgen De Backer

3de leerjaar B

5de leerjaar

IDDERGEM

08/01/2021

Lommers Dieter

Korbe Lommers

1ste leerjaar A

IDDERGEM

10/01/2021

Wyns Liesbeth

Chloë de Vin

Margot De Vin

2de leerjaar

4de leerjaar B

WELLE

28/12/2020

 

Aangezien er hier 3 kandidaturen werden ontvangen zullen de verkiezingen op een coronaproof wijze worden georganiseerd:

1.    Aan elke leerling worden in bijlage 2 stembiljetten meegegeven (1 voor elke ouder). Deze zijn ad random genummerd zodat elke ouder maximum 1 keer kan stemmen. Aan gezinnen met 2 of meer kinderen worden deze stembiljetten meegegeven aan het oudste kind.

2.    Op elk stembiljet dienen verplicht 2 namen aangekruist, van om het even welke vestigingsplaats. De stembiljetten waarop minder of meer stemmen zijn aangebracht zijn ONGELDIG. Per vestigingsplaats is diegene met de meeste stemmen verkozen.

3.    De in vieren gevouwen en ingevulde stembiljetten (stempel naar buiten) worden aan de kinderen meegegeven en dit enkel op donderdag 25 februari 2021.

4.    Een lid van het kiesbureau zal op 25 februari 2021 de stembiljetten per klas ophalen. De leerlingen steken deze zelf in een gesloten urne met de gemeentestempel naar buiten.

5.    De uitslag van de stemming wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de ouders.

 

De goedkeuring van deze kandidaturen en de procedure wordt dinsdag 2 februari voorgelegd aan het schepencollege (beslissingen volgen).

Uitslag van de verkiezingen - geleding ouders

Besluit
 
Artikel 1
De verkiezingsuitslag van de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad zoals vastgesteld
in het proces-verbaal van 25 februari 2021, wordt bekrachtigd.
 
Artikel 2
Volgende personen op te nemen als effectieve vertegenwoordigers in de schoolraad namens de
ouders:
- De Backer Wim: Vestiging IDDERGEM
- Wyns Liesbeth: Vestiging WELLE
 
Artikel 3
Volgende persoon op te nemen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de schoolraad namens
de ouders:
- Lommers Dieter: Vestiging IDDERGEM