Nieuws

Lijst van cruciale beroepen en essentiële functies zoals verschenen in het Staatsblad

27-03-2020 09:00

 Lijst met cruciale beroepen zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad bij het Ministerieel Besluit van 23/03/2020

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;

- De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

- De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;

- De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;

- De integratie en inburgeringsdiensten;

- De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;

- De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;

- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;

- De hulpverleningszones

- De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;

- De diensten van private en bijzondere veiligheid;

- De politiediensten;

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;

- Defensie;

- De Civiele Bescherming;

- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;

- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.

- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;

- Het Grondwettelijk Hof

- De internationale instellingen en diplomatieke posten;

- De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;

- De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

- De omgevingen van kinderopvang en de scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen ;

- De universiteiten en hogescholen ;

- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;

- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

- Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;

- Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren

- Dierenvervoer

- De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;

- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;

- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;

- De apotheken en farmaceutische industrie;

- De hotels;

- De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;

- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

- De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;

- De postdiensten;

- De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

- De waterhuishouding;

- De inspectie- en controlediensten;

- De sociale secretariaten;

- De noodcentrales en ASTRID;

- De meteo- en weerdiensten;

- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

- De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;

- De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

- De productie van medische instrumenten;

- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;

- De verzekeringssector;

- De grondstations van ruimtevaartsystemen;

- De productie van radio-isotopen;

- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;

- Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

- Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

- De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;

- De nucleaire en radiologische sector.

 

Corona-update : na de aanpassing van de maatregelen van 18/03/20

19-03-2020 10:09

Coronavirus: wat doet je school nu ?

De lessen zijn geschorst en de school voorziet opvang tot de paasvakantie. Scholen open houden voor opvang is van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.
 

Voor wie moet je opvang voorzien?

 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. Het kind wordt ondergebracht in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
   
 • Er wordt opvang voorzien voor gezonde leerlingen waarvan de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
 • BKO De Puzzel blijft ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.
 • Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders over hygiënische maatregelen en wat ze kunnen doen bij ziekte van hun kind vind je hier.

Hoe organiseer je de opvang?

 • De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.
 • Er is op onze school een permanentiesysteem (via een beperkte beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, blijven we bereikbaar voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben.
 • De opvang van onze 2 vestigingen centraliseren op 1 plek omdat er weinig leerlingen in de opvang op school verblijven, doen we NIET om de besmettingskans niet te verhogen.
 • We blijven de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen
 • Om zowel leerlingen in de schoolopvang als thuis in het ritme te houden en de aangeleerde leerstof onderhouden, bieden alternatieve vormen van leren aan. We houden de workload haalbaar voor alle leerlingen en hun thuiswerkende ouders. Daarvoor verwijzen we naar de klasweblogs.

Wat zijn de richtlijnen voor CLB’s?

 • De centra voor leerlingenbegeleiding blijven operationeel. Ze blijven bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen.
 • CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra, maar het is niet langer noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie zolang CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn.
 • De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld.
 • Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. Face-to-face contacten in het CLB kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houdend met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie ...
 • CLBch@ten Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.
 • CLB-personeelsleden die ruimte zien vrijkomen in hun agenda, kunnen zich vrijwillig aanbieden voor de zogenaamde ‘medische reserve’ in de zorgsector. Het centrumbestuur geeft hun daarvoor dienstvrijstelling, waardoor ze in dienstactiviteit blijven en hun salaris blijft doorlopen.

 

Nieuws

17-03-2020 09:43

Beste ouders,

U volgt de raadgevingen heel goed op. Op school moeten we maar weinig kinderen opvangen. Als u een andere oplossing heeft, dan stuurde u uw kind(eren) niet naar school. Waarvoor dank.
We werken op school met een beurtrol, zodat er steeds slechts een beperkt aantal leerkrachten en toezichters aanwezig zijn. We maken groepjes van ongeveer 5 à 7 leerlingen op leeftijd. Op deze wijze kunnen we ook in de klassen de kinderen ver genoeg uit elkaar zetten. Een klas wordt slechts 1 dag gebruikt en de dag nadien grondig gepoetst. De gemeenschappelijke ruimtes (trappen, toiletten, gangen, deurklinken, ...) worden meermaals per dag door de poetsploeg ontsmet. Het secretariaat blijft momenteel voltijds bereikbaar.

 

De leerkrachten die niet op school zijn, zorgen van thuis uit voor leermateriaal voor de kinderen. U kreeg vrijdag al heel wat mee (op papier en / of digitale suggesties). Raadpleeg ook regelmatig (zeker dagelijks) de vertrouwde klasblog of klasfacebookgroep. Langs die weg zal de leerkracht van uw kind in het lager met u en de kinderen communiceren over bijvoorbeeld mogelijke activiteiten of digitaal werk, die de leerstof levend moet houden. Videolessen organiseren wij niet. We kiezen hoofdzakelijk voor herhalingsleerstof, maar hier en daar kan al wat zelfstandige verwerking van iets nieuw worden aangeboden. Deze zaken worden niet in evaluatie mee genomen. Vergeet ook niet tussendoor de kinderen te laten bewegen. Vermijd hierbij wel samenkomsten met andere gezinnen om besmetting te voorkomen.

 

Op 3 april mag u het lenterapport van uw kind verwachten. Deze keer geen rapportmapje maar wel een pdf van het digitale rapport. Dit zal naar uw mailbox worden gestuurd. We gebruiken hiervoor de e-mailadresgegevens waar u de e-band op toegestuurd krijgt. Krijgt u deze nog niet digitaal, bezorg ons dan een e-mailadres waar u het rapport wilt ontvangen.

 

Met andere vragen kunt u telefonisch of via mail bij ons terecht. Gebruik de vertrouwde nummers en adressen.

 

Hou het veilig en gezond !

Concrete maatregelen voor onze school

13-03-2020 11:11

 

CONCREET voor onze school :

 

- de buitenschoolse opvang ‘De Puzzel’ blijft functioneren (concrete info krijgt u van hen)

- op onze school wordt opvang gegarandeerd voor ouders die hier niet zelf in kunnen voorzien, vanaf maandag 16 maart tot aan de paasvakantie tijdens de normale schooluren (8u20 – 15u45, woensdag tot 12u30,aankomen en naar huis gaan zoals tijdens gewone schooldagen ). De normale lessen gaan niet door, er worden geen uitstappen gedaan.

Gaat u slechts af en toe gebruik maken van deze opvangmogelijkheid, dan stellen we het op prijs dat u ons verwittigt zodat we ons kunnen organiseren.

- de toegang voor externen (ook ouders en grootouders) blijft verboden

- zieke kinderen zijn ook tijdens de opvangperiode op school niet toegelaten

- de schoolbus rijdt enkel op bestelling : u belt daarvoor vooraf 0477/59.96.89.
     Niet gebeld = geen schoolbus voor de deur !

   Mogelijks wordt er afgeweken van de normale uurregeling, afhankelijk van het aantal aanvragen.

- de warme maaltijden en soep worden gestopt. Aanwezige kinderen nemen hun lunchpakket mee.

 

Bij twijfel : bel of mail ons : het secretariaat is open en de directie bereikbaar.

 

 

Corona-UPDATE : schorsing van de lessen

13-03-2020 09:07

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

 

Vrijdag 13 maart gaan de lessen gewoon door.

 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

 

Meer informatie?

 

CORONA : Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen.  

11-03-2020 12:13

Beste ouders,

 

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

 

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

 

Concreet betekent dit voor onze school dat we:  

- het eetfestijn van 21 en 22 maart uitstellen (we communiceren later een nieuwe datum)  

- de GRASwerkdag van 28 maart niet laten doorgaan

- de activiteiten met de leesmoekes en –vakes onderbreken tot aan de paasvakantie

- oudergesprekken via de zorgwerking zoveel mogelijk telefonisch afwerken

- ouders vragen om de kinderen zoveel mogelijk aan de schoolpoort af te zetten en de schoolgebouwen niet binnen te komen

- de klasbezoeken aan wzc Ter Bake opschorten
 

- de zwemlessen zoals gepland laten doorgaan

- de schooluitstappen (van maximaal 1 dag) zoals gepland laten doorgaan

 

 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

 

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  

 

 

 Meer informatie?  

 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

 

Corona UPDATE

10-03-2020 15:03

Er is een besmetting in een andere school. Wat betekent dit voor onze school?

 

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.

De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken. 

Meer informatie?

Corona-UPDATE

05-03-2020 13:52
 
Illustratie over preventieve maatregelen bij het Coronavirus

Waarom scholen preventief sluiten niet zinvol is

Je school preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch gezien niet nodig. Alle Vlaamse scholen sluiten is evenmin aan de orde op dit moment.

Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke maatregelen het neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen adviseert om scholen niet te sluiten:

 • In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de orde. In andere landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn en er al dodelijke slachtoffers vielen.
 • Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen immers ook op andere plekken met elkaar in contact. Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door.
De Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wijst er bovendien op dat scholen sluiten het recht op onderwijs in gevaar brengt. 

Wat je school nu doet

 • In Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. De school hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte. De school wordt gecontacteerd als zij extra maatregelen moet nemen.
 • Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling. 
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen. 
 • Blijf de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis.

 

Informatie voor ouders aangaande het coronavirus

02-03-2020 13:06

Beste ouders,

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. Ook in België zijn intussen mensen met het virus opgedoken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting handelt, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Meer informatie?

Herinnering : vrije dag op woensdag 5 februari

24-01-2020 15:34
Herinnering :
vrije dag op woensdag 5 februari
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>